Giới thiệu

TÊN ĐƠN VỊ: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

TÊN VIẾT TẮT BẰNG TIẾNG VIỆT: NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

TÊN TIẾNG ANH: MEDICAL PUBLISHING HOUSE COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Số 352, Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội             

Điện thoại liên hệ: 04.37625934, 04.37628832

Fax: 04.37625923

Chi nhánh: Số 699 Trần Hưng Đạo - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.39235648 *Fax: 08.39230562

Hotline: 0973 352169; 0166 202 9889

Website: http://www.xuatbanyhoc.vn/

Email: xuatbanyhoc@fpt.vn

Nhà xuất bản Y học được thành lập theo Quyết định số 906-BYT/HL ngày 31 tháng 10 năm 1959. Nhà xuất bản Y học là một đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

Ngày 30 tháng 6 năm 2010 Bộ y tế ra quyết định chuyển Nhà xuất bản Y học thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Y học do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Ngày 12 tháng 01 năm 2011 Bộ Y tế ra quyết định số 75/QĐ-BYT về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Y học, quy định chức năng, nhiệm vụ của Công ty như sau:

1. Tổ chức biên soạn, xuất bản, in ấn và phát hành các loại xuất bản phẩm về lĩnh vực khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế pháp luật, chính trị xã hội phục vụ ngành Y tế, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng văn hóa đọc theo quy định của Luật Xuất bản.

2. Tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn do Chủ sở hữu đầu tư trên cơ sở tuân thủ mọi quy định của pháp luật.

3. Thực hiện các dịch vụ công ích về xuất bản các ấn phẩm về văn hóa đọc phục vụ công các phòng, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

4. Công ty chịu sự quản lý của Nhà nước, của Bộ Y tế, đồng thời chịu sự quản lý và chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông về tư tưởng chính trị và chuyên môn xuất bản.

NXBYH