Dược lý học - Tập 1

Sách Dược lý học - tập 1 được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của...

57.000đ
5
Dược lý học - Tập 2

Để đáp ứng mục tiêu đào tạo của ngành, một nhiệm vụ quan trọng của người...

94.000đ
5
Dược lý học lâm sàng

Cuốn sách trang bị cho sinh viên Đại học Y các kiến thức cơ bản về dược lực...

168.000đ
5