Trường Đại học Y Hà Nội; Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh - TS. Lê Thu Hòa