Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Y học
Căn cứ Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Y học thực hiện báo cáo