Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015

hông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.

Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014

Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản